14:Va’era

Bepeins of Bespreek 1

  1. Het Vader deur die Afgesonderde Gees ook al vir jou ‘n opdrag gegee wat jy uitgevoer het, maar dit was nie suksesvol nie, want jy het teenkanting ondervind? Dit is dan wanneer twyfel en moedeloosheid neig om die oorhand te kry. Dit het met Mosheh gebeur – by meer as een geleentheid. Dikwels gaan ons na geliefdes en vriende met die waarheid aangaande byvoorbeeld Shabbat, die Feestye, Kersfees en “Easter” en dan word ons nie geglo nie en word ons selfs verwerp! Maar onthou Markos 6:11! Word jy ook terwille van die waarheid gehaat (Luka 21:17; Yochanan 15:18, 23 tot 25).

Bepeins of Bespreek 2

  1. Hoe kan ‘n vals profeet identifiseer word? Verwys na D’varim 13:1-5. Hoe sal die vals profeet van die eindtye erken kan word? Sal hy nie ook, soos die Antimessias, woorde spreek wat nie eensgesind is met Torah nie? Verwys na Mattityahu 24:5, 11 en 24. ‘n Vals profeet spreek die woorde van sy eie god, en nie die woorde van יהוה-God nie!
  2. Ons kry ‘n ‘groot opdrag’ van Yeshua in Mattityahu 28:19-20, asook in Markos 16:15-20; dit behels onder meer om in die Karakter en Outoriteit (die Naam) van יהוה te gaan en die goeie boodskap van redding en gehoorsaamheid (Torah, verlossing) te verkondig en dan sal God ook saamwerk deur tekens en wonders (Markos 16:20). Wanneer ons mense leer om alles te onderhou wat Yeshua gespreek het, leer ons hulle Torah! Wat is die vals evangelie wat deur die Christendom verkondig word? Leer hulle leiers ‘n Torah-gehoorsame leefwyse? Onthou Yeshua se waarskuwing aangaande vals profete, veral in die laaste dae. Verfris jou geheue met Mattityahu 24:11 en 24!

Bepeins of Bespreek 3

  1. Aangesien God nie die hartsgesindheid van ‘n persoon kan verander nie, maar slegs omstandighede kan skep om ‘n persoon te probeer beïnvloed, is die vraag: Moet ons nie eerder bid dat God die omstandighede sal skep om ‘n persoon te beïnvloed om sy harde hart te verander nie?
  2. Het ons almal nie steeds ‘n stukkie van Farao in ons nie? Om te weier om gehoorsaam te wees aan Vader se Torah, soos dit in Yeshua vervul is, is gelykstaande aan Farao wat homself tot god verhef het – ‘n selferkende god van eie wil en vermoë!
  3. In die lig daarvan dat die tien plae nie net יהוה se oordeel (strafgerigte) is nie, maar ook van Sy liefde en onverdiende guns teenoor Mitzrayim getuig, asook gesien in die lig daarvan dat יהוה geen behae het in die sterwe van ‘n sondaar nie, kan ons wel vra hoe teksverse soos Mal’akhi 1:2-3, asook Romeine 9:13, waar dit sê dat יהוה vir Ya’aqov lief gehad het, maar vir Esav gehaat het, dan verklaar moet word? Hierdie teksverse veroorsaak verwarring en selfs misleiding soos byvoorbeeld die onware en misleidende leerstelling van die uitverkiesing. Bepeins of bespreek dit in die lig van ondermeer teksverse soos Mattityahu 22:37-39; Luka 14:26; Yochanan 12:25 en 1 Yochanan 2:9 en 11. Is die betekenis van “haat”nie om minder lief te hê nie? In sy “Notes on the Bible” verduidelik Albert Barnes dit soos volg: It was common among the Hebrews to use the terms “love” and “hatred” in this comparative sense, where the former implied strong positive attachment, and the latter, not positive hatred, but merely a less love, or the withholding of the expressions of affection; compare B’reisheet 29:30-31; Mishlei 13:24, “He that spareth his rod hateth his son; but he that loveth him chasteneth him betimes;” Mattityahu 6:24, “No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other,” etc.; Luka 14:26, “if any man come to me, and hate not his father and mother, etc.”
  4. Die mens wat nie die wil van יהוה, en Sy Torah soos in Yeshua vervolmaak is, in totaliteit aanvaar nie, is ‘n vyand van God. Verwys Romeine 8:5-8, veral vers 7 – “omdat die gedagtes van die vlees vyandskap teen God is, want dit is nie gehoorsaam aan die wet van God nie, want dit is ook nie moontlik nie”. Kyk gerus ook na Titos 1:16. Hiervolgens is iemand wat weier om die vierde gebod van Shabbat te gedenk en af te sonder, ‘n vyand van God wat in die vlees is en God nie tevrede kan stel nie (Romeine 8:8; Galatiërs 5:17).

Terug na moederblad

<span>%d</span> bloggers like this: