17:Yitro

Bepeins of Bespreek 1

  1. Wanneer ons in Mattityahu 3:11 lees wat Yoganan van Yeshua gesê het, naamlik: “Hy sal julle doop in die Gees wat Afgesonderd is en in vuur.” Wat is die betekenis van “in vuur gedoop”? Talle glo dat om in die vuur gedoop te wees is om “aan die brand te wees vir Jesus”! Onthou: telkens wanneer daar in die Skrif na die vuur van God verwys word is dit óf om te suiwer óf om te vernietig! Torahgehoorsaamheid is om deur die vuur van God gesuiwer te word, maar die wat God se Torah minag, mense wat Torahloosheid beoefen, sal deur die vuur van God vernietig word!

Bepeins of Bespreek 2

  1. Gelowiges wat uit die tradisionele Protestante Kerke nou in die Messiaanse Beweging is, het meesal weinig kennis en ondervinding van die vyfvoud-bediening en die gawes van die Afgesonderde Gees. Hierdie ‘onkunde’ en gebrek aan belangstelling word daarom voortgesit in die Messiaanse Beweging. Daarteenoor is gelowiges wat uit die Pinksterkerke kom en nou deel is van die Messiaanse Beweging, wel bekend met die vyfvoud-bediening en die gawes van die Afgesonderde Gees, maar hulle is dikwels so ontnugter deur veral die misbruik van hierdie gawes, dat dit verkieslik nou vermy word. Hierdie is ‘n jammerlike toestand wat verhinder dat ware gelowiges in die Messiaanse Beweging kan funksioneer soos die destydse gemeente van Handelinge. Wat kan ons hieraan doen? Moontlik is dit noodsaaklik dat beide die vyfvoud-bediening en die gawes van die Afgesonderde Gees opnuut herondersoek moet word! Hou in gedagte dat Rabbynse Judaïsme nie met hierdie aspekte vertroud is nie en derhalwe niks aangaande hierdie waarhede kan leer nie!

Bepeins of Bespreek 3

  1. Shabbat is ‘n afspraak wat Vader-God met ons gemaak het. Daarom moet ons vir ses dae die Shabbat ‘onthou’ terwyl ons daarvoor voorberei en dan op die sewende dag op gepaste wyse “opdaag” en handel soos die dag wat יהוה afgesonder het.
  2. Ya’aqov 1:22 – Hy wat die Shabbatsgebod hoor en dit nie doen nie, bedrieg homself!! Ons bedrieg onsself deur te sê dat ons יהוה liefhet terwyl ons Sy Shabbatsgebod verontagsaam! Lees 1 Yochanan 2:3 aandagtig deur in die verband en vra Ruach haQodesh, die Afgesonderde Gees, om dit aan jou duidelik te maak.
  3. Baie mense kla dat hul gebede nie verhoor word nie. Is een van die belangrikste redes hiervoor nie juis omrede die Shabbat nie onthou (zaKar) en afgesonder (leKadsho) word nie? Lees wat sê Mishlei (Spreuke) 28:9!! Die Engelse het ‘n paslike uitdrukking: read it and weep…
  4. Die Afrikaanse Sh’mar gebede en belydenis vanuit die Torah en vanuit die Apostoliese Skrifte by hierdie skakel https://www.youtube.com/watch?v=hfDMIY3v0cQ is ‘n geskikte wyse en ‘n seën om ‘n Shabbatbyeenkoms mee te begin. Uiteraard is dit ewe geskik vir persoonlike gebruik wanneer jy tyd saam met Vader wil spandeer.
  5. Die volledige studie van die Shabbat http://nuwelied.info/?cat=11

Ander skakels:

In Die Voetspore Van Die Gemeente Van Handelinge: http://nuwelied.info/wp-content/uploads/2020/11/GB.16VoetsporeGemeenteHandelingeHersienNov20.pdf

Hebreeuse Wortels of Hebreeuse Worsteling: http://nuwelied.info/wp-content/uploads/2017/10/HebreeuseWortelsWorsteling.pdf

2 Timotheos 3 6want vanuit hulle is sommige wat van huis tot huis sluip en vroue gevange neem wat begrawe is onder sondes en deur allerhande begeertes gelei word; 7wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.

Shabbatonderhouding: https://youtu.be/EDaXfWwGHVw

Joseph Dumond (www.sightedmoon.com)

Brad Scott (http://www.wildbranch.org)

<span>%d</span> bloggers like this: