Parashah 25: Tzav

Nie deel van “Bepeins of Bespreek” nie, maar noodsaaklike inligting:

As gevolg van die lewe wat in die bloed is, het God dus opdrag gegee dat geen mens bloed mag eet (of by implikasie drink) nie: hier is weereens die teksverse waarin die verbod voorkom: Vayiqra 3:17; Vayiqra 7:26-27; Vayiqra 17:10-12. Hierdie opdrag het יהוה-God reeds aan Noag gegee deur vir hom te sê: “Net die vleis met die lewe, dit is, sy bloed, mag julle nie eet nie” (B’reisheet 9:4).

Bepeins of Bespreek 1

  1. Die doel van die offerandes was om nader aan God te beweeg. Die oortreding van Torah (of dan die wet) is sonde, soos verduidelik word in 1 Yochanan 3:4 en is ‘n ‘besoedeling’ wat ‘n toestand van onreinheid veroorsaak en dus verwydering tussen יהוה en die oortreder van Torah tot gevolg het. Die doel van die offer (Hebreeus: korban) is om die sondaar te reinig sodat hy weer in יהוה se Teenwoordigheid kan staan in ‘n verhouding wat herstel is. Dit is gelykstaande aan die belydenis van sonde onder die nuwe verbond, beskryf in 1 Yochanan 1:9. Die vraag is of belydenis van sonde altyd met dieselfde erns geskied as ‘n offerande onder die ou verbond? Onthou: ‘n offerande onder die ou verbond was moeite, dit het tyd geneem en dit was ‘n finansiële las! Nie net was dit was ‘n konfrontasie met sonde wat fisies uitgebeeld was deur die bloed van die onskuldige wat geoffer was nie, maar ook in die oë van die publiek! Is ons nie geneig om berou en belydenis ‘goedkoop’ te maak nie! So dikwels word daar gebid: ‘vergewe my sondes’ sonder om eers te besef wat sonde is!

Bepeins of Bespreek 2

  1. Dit was die priesters se taak om die brandofferaltaar te versorg, naamlik seker te maak dat die vuur altyd brandend bly en dat die as verwyder word. In Yisra’el van ouds het ‘n huishouding altyd ‘n vuur brandend gehou, al was dit by wyse van smeulende kole. Hierdie vuur was ‘n baie belangrike kommoditeit in alle huishoudings! Is hier dalk ‘n ooreenkoms? Is dit nie die taak van die priester van die hedendaagse huishouding om יהוה se vuur brandend te hou nie? Is die eggenoot en vader dan nie die priester wat aangestel is oor sy huishouding nie? Is dit die taak van die priester van sy huis om יהוה se vuur op die brandofferaltaar van elke huishouding te versorg – beide die onverdiende guns van vergifnis van sonde en die oordeel (suiwering) van sonde?
  2. Verruil ons nie dikwels יהוה se vuur vir vreemde vuur wat nie sonde oordeel nie, terwyl geglo word dat ons met Afgesonder Gees en met vuur gedoop is, hoewel die korrekte vertaling lees “in vuur”?

Bespreek of Bepeins 3

  1. Die verbod op die eet van bloed vereis dat diere op ‘n wyse geslag word wat die maksimum dreinering van bloed verseker en wat slegs kan geskied deur die dier se keel af te sny. In Hebreeus staan dit bekend as shechitah en dit is die vinnigste en genadigste wyse om ‘n dier te slag. Die vleis wat by slaghuise en kettingswinkels gekoop word is meestal afkomstig van diere wat nie op dié wyse geslag word nie! Moderne slagmetodes verseker nie die maksimum dreinering van bloed nie. Behoort ons vleis by kosherslaghuise te koop?
  2. Waarom is daar krag in die kosbare bloed van Yeshua? Wat maak die bloed van Yeshua anders as die bloed van die gewone mens? In יהוה-God se Raadsplan om alles te herstel tot soos dit voor die sondeval was, speel die bloed ‘n sentrale rol. Alles in die Afgesonderde Skrifte wat vanaf B’reisheet 3 tot en Openbaring 20 opgeteken is, moet plaasvind alvorens daar ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde kan wees! Hierdie studie oor die rol van bloed in God se Raadsplan kan afgelaai word by: http://nuwelied.info/?cat=16

Terug na moederblad

%d bloggers like this: