Parashah 30: Q’doshim

Bepeins of Bespreek 1

  1. Yeshua het gesê as ons Hom sien, dan sien ons ook die Vader (Yochanan 14:9). Nou weet ons dat Yeshua die Boodskap, en dus die Torah, van יהוה is wat vlees geword het (Yochanan 1:1). Daarom weet ons hoe afgesonderd ‘lyk’ wanneer ons na יהוה se Torah ‘kyk’. Vader-God toon Homself as Dié Afgesonderde van Yisra’el deur Sy Torah. Om dus afgesonderd te wees soos יהוה afgesonderd is, is om te dink, te praat en te doen wat Torah ons leer! Dit is om volmaak te wees soos God volmaak is (Mattityahu 5:48). Die pad van afgesonderdheid is gehoorsaamheid aan יהוה se Torah soos dit vervolmaak is in Yeshua dié Gesalfde Een. Luister wat sê Sha’ul aangaande die Torah:

Die geskrewe wet is daarom afgesonderd en die opdragte is afgesonderd, regverdig en goed. (Romeine 7:12)

  1. Hoe weerstaan ons die aanvalle van die teëstander en sy bose magte? Is afgesonderdheid (heiligmaking) ons mees effektiewe wyse om weerstand te bied? Is dit die betekenis van Ya’aqov 4:7, naamlik eers gehoorsaam aan God en om dan op te staan teen die teëstander? Lees ook Efesiërs 6:11-18.
  2. Is hierdie woorde van L. Ravenhill waar? We live in a day where we are more afraid of holiness than we are of sinfulness. Hoekom is mense “bang” om afgesonderd te lewe? Is dit weens vrees vir verwerping deur familie en vriende? Of is dit omdat gelowiges nie die betekenis van afgesonderd ken nie, en nie geleer word wat sonde is nie?

Bepeins of Bespreek 2

  1. Mattityahu 15:3-6 is bevestiging dat die Fariseërs reeds in die tyd van Yeshua tot יהוה se Torah toegevoeg het en weggeneem het. Albert Barnes (Albert Barnes’ Notes on the Bible) lewer die volgende kommentaar oor hierdie teksverse en behoort as waarkuwing vir ons te dien:

Transgress the tradition of the eldersThe word “elders” literally means “old men.” Here it means the “ancients,” or their “ancestors.” The “tradition of the elders” meant something handed down from one to another by memory; some precept or custom not commanded in the written law, but which scribes and Pharisees held themselves bound to observe. They supposed that when Moses was on Mount Sinai two sets of laws were delivered to him: one, they said, was recorded, and is that contained in the Old Testament; the other was handed down from father to son, and kept uncorrupted to their day. They believed that Moses, before he died, delivered this law to Joshua; he to the Judges; they to the prophets; so that it was kept pure until it was recorded in the Talmuds. In these books these pretended laws are now contained. They are exceedingly numerous and very trifling. They are, however, regarded by the Jews as more important than either Moses or the prophets.

  1. In die lig van bogenoemde word die betekenis van Mattityahu 5:17-20 ook duideliker, naamlik dat Yeshua nie gekom het om die wet (Torah) tot niet te maak nie, maar om dit te bevestig en te bekragtig. Verwys ook na D’varim 4:2 en Openbaring 22:19.
  2. Is een van die groot probleme van ons samelewing nie juis die feit dat kinders nie ware begrip van יהוה se gesagstruktuur het nie omrede daar so baie enkelouergesinne is? Dan is daar ook gesinne waar die vader se beroep en buitemuurse aktiwiteite van hom ‘n “vader in absentia” maak.
  3. Volgens Sh’mot 16:22-28 is dit duidelik dat die Shabbatgebod reeds voor die gee van die wet by die berg Sinai van toepassing was. Die Christendom se siening dat die Shabbat ingestel was met die gee van die Torah van Mosheh is dus ‘n misleiding. Die sewende dag, die Shabbat, was van die begin af daar en sal vir ewig daar wees. Die Shabbat is deel van יהוה se skepping. Beide die Shabbat en die Torah van יהוה bestaan reeds vanaf die skepping.
  4. Ons lees in Ya’aqov 2:10 die volgende: “Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword”. Is dit dan ook nie waar nie dat as ons een van יהוה se gebooie verwerp, verwerp ons inderwaarheid Sy hele wet?
  5. Dit is vreemd dat diegene wat steeds die Shabbatgebod eerbiedig volgens יהוה se onderrig en instruksies, deur die Kerk gebrandmerk word as onder die wet en daarom van die onverdiende guns in Yeshua verval het. Is dit nie vreemd nie dat gelowiges wat nege van die tien gebooie hou word as vry van die wet beskou, maar diegene wat al tien gebooie hou, is onder die wet en is dus hulle redding kwyt, want hulle het sogenaamd van die onverdiende guns verval? Maak dit hoegenaamd enige sin om so te redeneer?

Nota: Hier is ‘n skitterende studie oor die Shabbat.

Bepeins of Bespreek 3

  1. Al die sondes wat vandag as LGBTQ bekend staan, word ook in hierdie week se Torahskriflesing veroordeel. Hierdie Engelse akroniem staan vir: L = lesbian; G = gay; B = bisexsual; T = transvestite en Q = queer)! Het יהוה-God se standaard van wat seksuele sonde is onder die nuwe verbond enigsins verander? Lees asseblief Romeine 1:18-32 deeglik deur. Is geestelike leiers en gelowiges wat stilswyend hierdie sondes aanvaar, en selfs regverdig, ook skuldig aan hierdie sondes?

Terug na moederblad

%d bloggers like this: