Parashah 31: Emor

Bespreek of Bepeins 1

  1. Watter voorbeelde is daar van hoe die mensdom en die Christendom יהוה se grense van rein en afgesonderd verskuif het. Byvoorbeeld: Is יהוה se vasgestelde grense van wat ‘n huwelik is verskuif? Wat van יהוה se voedselvoorskrifte en Feestye? Onthou: om te eet van die ‘Boom-van-die-Kennis-van-Goedheid-en-Boosheid’ is om te kies om self te besluit oor wat reg is (rein, afgesonderd) en oor wat verkeerd is (onrein, nie afgesonderd)! Dit is ook om self te besluit wat die grense van rein, afgesonderd en onpartydige opregtheid is! Onthou ook Romeine 8:5-8, veral vers 7 – gedagtes van die vlees is vyandskap teen God.

Bespreek of Bepeins 2

  1. Die beeld van יהוה kan nie vergestalting kry in die lewelose of die materiële nie. Dit is slegs die mens wat lewe wat die beeld van יהוה aan die wêreld kan demonstreer. Daarom het Yeshua slegs die werke van die Vader gedoen en hierdie werke is die werke van Torah, naamlik die woorde en dade van Torah. Is dit hoekom Ya’akov ook skryf dat geloof sonder werke nuttelose (dooie) geloof is (Ya’aqov 2:14-26)?
  2. Besef ons dat die waarheid van vertroue in Yeshua wat met Torahgehoorsaamheid gepaardgaan aan ons toevertrou is, en dat ons ‘n verpligting het om hierdie waarheid nie net met die wêreld te deel en dit aan hulle te demonstreer deur ons leefwyse nie, maar ook om dit te deel met die Christendom (wat Torah verwerp) en Rabbynse Judaïsme (wat Yeshua verwerp) en ook aan hulle met woord en daad te demonstreer?

Bespreek of Bepeins 3

  1. Leef ons in die tyd waar die woorde van Yirmeyahu (Yirmeyahu 6:16-19, veral verse 16-17) toenemend waar word? 16 So sê יהוה: “Staan langs die pad en kyk en vra na die ou paaie, waar die goeie pad is en loop daarin en julle sal rus vind vir julle lewe, maar hulle het gesê: ‘Ons sal nie daarin loop nie.’ 17 Ek het ook wagte oor julle aangestel en gesê: ‘Luister na die geluid van die ramshoring!’ Hulle het egter geantwoord: ‘Ons sal nie luister nie.’ Yirmeyahu 6:16-19. Is daar ‘n terugkeer na die ‘ou paaie’ van Shabbat en vasgestelde tye of is die woorde van Hoshea 4:6 toenemend besig om waar te word?
  2. Hoekom beskou die Christendom die feestye van יהוה as uitgedien? Is dit dan nie ewige insettinge nie? Het ons die reg om te weier om dit te gedenk? Hoekom het die afgevaardigdes (apostels) die Shabbat en die feestye van God bly gedenk lank na Sy opstanding en hemelvaart, soos ons lees in Handelinge 18:21 en 20:16? Mag ons ons eie feeste byvoeg, soos Kersfees en Easter?
  3. Die hedendaagse wyse wat God se vasgestelde tye gedenk word, bevat dikwels heelwat tradisies wat hoofsaaklik afkomstig is vanuit Judaïsme. Is tradisie ‘n goeie of slegte ding? Is daar gevare in die navolging van tradisies? Indien wel, wat is die gevare? Moet tradisie versoenbaar met die Skrifte wees?

Terug na moederblad

%d bloggers like this: