Parashah 34: B’midbar

Bepeins of Bespreek 1

 1. Die terugkeer na ons Hebreeuse wortels moet met groot versigtigheid en onderskeiding geskied, want ons Hebreeuse wortels begin nie by hedendaagse Rabbynse Judaïsme nie, maar by Avraham, Yitz’gak en Ya’akov. One of the most common deceptions among Christians returning to the Jewish Roots of the Faith is the entanglement with unbiblical “Jewish” traditions and especially the Kabbalah and the Talmud! It is imperative that we understand that not everything “Jewish” is also “Hebrew” or Biblical. Judaism is a religious system much like Christianity that its source is in the poisonous tree of Knowledge of Good and Evil. (Author Unknown). Verwys ook na die volgende:

Bepeins of Bespreek 2

 1. Ons almal het persoonlike ondervinding van ‘n wilderniservaring. Was dit noodwendig ‘n negatief of was dit die plek waar Vader-God jou beskerm het, vir jou gesorg het en Homself aan jou openbaar het? Hoeveel het jou wilderniservaring bygedra om jou by die geestelike vlak te bring waar jy tans is? Is beproewinge nie dikwels God se wyse om vir ons, en ook die wêreld te sê “timeout” (Volgens die Cambridge English Dictionary is dit a short period in which a child has to stop an activity as a punishment for behaving badly)? Lees “Covid-19 en Timeout
 2. Hoe kon Yisra’el wat eerstehands die almag en liefde van יהוה ervaar het, steeds murmureer en ongehoorsaam gewees het? Is dit nie omrede Torah op kliptafels geskryf was en nog nie op die tafels van hulle harte nie?? Vergelyk Shavu’ot by Sinai met Shavu’ot in Yerushalayim. Wat is die verskil? Het ons nie almal God se liefde, almag, beskerming, voorsiening, ens. al ervaar nie? En tog kan ons so maklik murmureer en selfs rebelleer deur ons wantroue!! Is dit ook omdat ons luister na die stemme van die handelaars in vrees, veral in hierdie tyd van die Covid-19 pandemie?

Bepeins of Bespreek 3

 1. Hoeveel gelowiges is werklik betrokke by die uitbreiding van יהוה se Koninkryk? Is die meerderheid gelowiges “rusbank geteldes” wagtend vir iemand anders om namens hulle die vyand te oorwin en die Koninkryk uit te brei? Wat is jou en my bydrae in die verband?
 2. Het geestelike oorlogvoering enige nut indien Torah ongehoorsaamheid die kern is van die probleem?
 3. Was hierdie sensusopname moontlik ‘n tipe van ‘inhuldigingseremonie’ – ‘n tipe van wydingsermonie (ordinering) as geskik vir dienswerk? Ondergaan ons dalk iets soortgelyks by wedergeboorte en vulling met die Afgesonderde Gees? Is dit moontlik die oomblik wat ons voor יהוה staan om getel en gevolglik ingehuldig (toegewy) te word?
 4. Die Hebreeuse woord vir “kop vir kop” in B’midbar 1:2 is gulgolet en beteken ook “skedel”(kopbeen) en beteken letterlik om die “koppe te tel”. Die plek waar Yeshua gekruisig was, is ook bekend as die Plek van die Kopbeen (Hoofskedel), naamlik Gulgolta (Mattityahu 27:33; Markos 15:22; Yochanan 19:17). Is hierdie ‘n toevalligheid? Is Gulgolta nie die plek waar יהוה begin het om ‘n sensusopname van Sy volk van die nuwe verbond te doen nie?
 • Dink daaraan: Selfs die hare op ons kop is getel (Luka 12:7). Ons Vader gee werklik om vir Sy kinders en ons is dus nie net ‘n nommer nie!!!
 • Is die probleem met sommige geestelike leiers nie juis dat die lidmate net ‘n nommer is nie – ‘n inkomste nommer?

Bepeins of Bespreek 4

 1. Is die feit dat die twaalf stamme elk sy eie vaandel gehad ‘n aanmoediging (goedkeuring) van יהוה om ons eie kulturele identiteit te behou? Is daar nie ook ‘n gevaar daarin om alles te wil ver-Hebreeus nie? Ons is een in Yeshua, maar nie eenders nie!
 2. Is die twaalf stamme met hulle eie vaandels nie ook ‘n heenwysing na die liggaam van Yeshua in die nuwe verbond nie? Verwys 1 Korinthiërs 12:12 tot 31 – die liggaam is een, maar het verskillende lede. Onthou: We play as individuals, but we win or loose as a team.
Die formasie van die kampterrein van Yisra’el rondom die Tabernakel

Terug na moederblad

%d bloggers like this: