Parashah 35: Naso

Bespreek of Bepeins 1

  1. Daar word dikwels tussen gelowiges gedebatteer oor wie is ons medemens. Is dit alle mense of net sekeres op grond van ras? Het יהוה-God die hele mensdom lief of net sommige? Het Yeshua aan die folterpaal die sondeskuld van almal betaal wat bely dat Hy dié Gesalfde Een is? Die antwoord is in Galatiërs 3:28.
  2. Beteken liefde vir naaste verdraagsaamheid teenoor alle mense – selfs aanvaarding, begrip en broederlike gemeenskap (fellowship) met diegene wat in blatante sonde leef? Is verdraagsaamheid die vervulling van die wet van liefde? Moet liefde vir jou naaste slegs gefundeer word op grond van Torah?
  3. Onderstaande is ‘n goeie opsomming van wat liefde is! Meet jouself hieraan wanneer jy sê dat jy יהוה en jou naaste liefhet. Indien jy nie bereid is om God en jou naaste op hierdie wyse lief te hê nie, moet jy jouself ondersoek!

Liefde het niks te doen met wat jy verwag om terug te ontvang nie. Liefde het slegs te doen met wat jy bereid is om te gee en ware liefde is bereid om alles te gee. Wat jy terug ontvang sal wissel, maar dit het geen verbintenis met wat jy bereid is om te gee of hoeveel jy gee nie. Jy gee alles en verwag niks omrede jy waarlik liefhet!!

Bespreek of Bepeins 2

  1. Is jy en ek bereid om vandag die beproewing van die bitter water te ondergaan? Is jy en ek die deugsame (ywerige) en vlekkelose bruid op wie Yeshua te alle tye kan vertrou?
  2. Is die Torah vir jaloesie vernederend en diskriminerend teenoor vroue? Judaïsme se siening (Talmud, Sotah 27b) is die volgende: While it is the accused woman who must actually drink the bitter waters, the waters affect her male partner in adultery identically. Just as the waters examine her, they also examine him. Volgens Torah berus die keuse ook by die vrou of sy die bitter water wil drink of nie. Indien die vrou bereid is om die bitter water te drink, en sy onskuldig bevind word, is die man skuldig aan vals getuienis en dus die oortreding van die negende gebod. Dit is die eggenoot van die vrou wat dan uiteindelik verneder sal word.
  3. Van al die gebooie (mitzvot – volgens sommige is daar 613) in die Torah van Mosheh (D’varim 31:26; Nechemyah 8:2; Galatiërs 3:10) is die wet van die sotah die enigste waar die ‘samewerking’ van יהוה vereis word om ‘n beslissing van skuldig of onskuldig te verkry. Die bitter water van smart kan slegs op bonatuurlike wyse ‘n effek hê! Daarom moet die klem van die Torah vir jaloesie op die geestelike betekenis wees. Deur die fisiese wou יהוה vir Yisra’el ‘n geestelike les leer. Dit handel eerstens oor die ontrouheid van Yisra’el as bruid van die ou verbond en oor יהוה se getrouheid as Bruidegom. Tweedens moet ons die geestelike betekenis onder die nuwe verbond verstaan, naamlik dat Yeshua aan die folterpaal ook namens ons die water van bitter smart van die ontroue bruid gedrink het. So ook het Yeshua bewys gelewer dat Hy die getroue Bruidegom is wat ‘n wedergebore bruid met ‘n onbevlekte bruidskleed waardig is. Dit is יהוה alleen wat sal bepaal of die bruid wat die beproewing van die bitter water drink geestelik gaan lewe of geestelik gaan sterwe!

Bespreek of Bepeins 3

  1. Hoekom het ons dikwels ‘n vrees dat ‘n vloek wat uitgespreek word waar sal word, terwyl ons maklik twyfel of ‘n seënbede waar sal word?
  2. Die verkondigers van die voorspoedlering leer hulle volgelinge dat slegs geloof (vertroue) nodig is om יהוה se seëninge te ontvang? Maar luister wat is geskryf in Mishlei 28:9 –
    Hy wat sy oor toedruk om nie na die wet te luister en dit te doen nie, selfs sy gebed is ’n verwerplikheid.!! Bevestig hierdie Skrif dat gehoorsaamheid aan יהוה se Torah (al tien die gebooie) die eerste vereiste is? Hoeveel goedbedoelende gelowiges druk hulle ore toe vir die vierde gebod?! Kan en sal יהוה diegene seën?

Terug na moederblad

%d bloggers like this: