Parashah 37: Sh’lach l’cha

Bepeins of Bespreek 1

  1. Wat was die motiewe van die gemengde bevolking (die vreemdelinge) wat by Yisra’el aangesluit het? Het hulle saam getrek vir die moontlike voordele wat dit inhou, naamlik van die beloofde land van melk en heuning? Onthou: Daar is diegene wat Yeshua by hulle lewe voeg, en dan is daar diegene wat hulle lewe by dié van Yeshua voeg. Watter van dié twee groepe is die ware studentevolgelinge van Yeshua, en in watter groep bevind jy jouself en hoekom? Van watter groep is die verkondigers en aanhangers van die voorspoedleer deels?
  2. Is die gemengde bevolking, naamlik die wat volgens bloedlyn (van gemengde bloed) nie deel van Yisra’el was nie, ‘n heenwysing na die profesie in Z’charyah hoofstukke 7 en 8 en spesifiek 8:22-23 (“Laat ons saam met julle gaan, want ons het gehoor dat God by julle is”) en wat in die einde van dae sal gebeur? Is geestelike Yisra’el vandag ook van gemengde bloed? Verwys Galatiërs 3:26-29.

Bepeins of Bespreek 2

Ons het die vryheid van keuse en God eerbiedig dit, maar ons het nie die vryheid van die gevolge van ons keuses nie! Torah leer ons om die regte keuses te maak, naamlik om lewe te kies volgens God se definisie. Lees D’varim 30:15-20. Verkeerde keuses kan maak dat jy en ek nie al die seëninge van die belofte van die “beloofde land” van lewe in oorvloed (Yochanan 10:10b) in die wildernis van hierdie lewe sal ontvang nie; dit kan selfs veroorsaak dat ons geestelik sterf sonder om die beloofde Koninkryk in besit te neem, indien ons weier om terug te keer na Torahgehoorsaamheid in Yeshua!

Bepeins of Bespreek 3

  1. Hoekom het יהוה toestemming (goedkeuring) gegee dat Yisra’el eers die land kon gaan verken? Het God hulle vertroue in Sy belofte getoets? Was die bewys van die vrugte van die land nie genoegsame rede om יהוה te vertrou om Kena’an in besit te gaan neem nie? Wat sou gebeur het indien Yisra’el gesê het: “Verkenning is onnodig, kom ons gaan en neem die land in besit”!! Hoe is hierdie op ons eie lewens van toepassing? Vertrou ons יהוה ten volle of wil ons ook eers ‘die land gaan verken’?
  2. Is jy en ek ‘n Y’hoshua en ‘n Kalev, of is ons een van die ander tien verkenners? Is ons nie almal soms ‘n Y’hoshua en ‘n Kalev nie, maar dan by tye praat ons weer saam met die ander tien verkenners? Tien van die verkenners was handelaars in vrees en die meerderheid van Yisra’el het hulle woorde “gekoop”! Luister na Sha’ul se aanbeveling in Filippense 4:8 en Kolossense 3:2 – bedink die dinge wat daar bo is! Die beste “teenmiddel” vir handelaars in vrees is opgeskryf in D’varim 6:6-9, asook in Mizmor 1:1-3. En onthou: Ons ore is nie asblikke nie!!
  3. Verwys B’midbar 13:27-28. Ons vertroue is ook dikwels “Ja…… maar!” Ons sien ook dikwels die “vrugte” (bevestiging) (soos verduidelik word in B’midbar 13:23 en 26) van wat יהוה belowe het en tog wantrou ons steeds! Vertrou ons יהוה, ons God en Vader, ten volle of wil ons ook eers “die land gaan verken”? Die verkenners het dinge uit ‘n vleeslike oogpunt gesien en die opdrag en die belofte van יהוה vergeet, asook vergeet dat Hy dit kan verander wat ons met ons sintuie ervaar!

Bepeins of Bespreek 4

  1. Soos ons eindtydgebeure bestudeer moet ons ook versigtig wees om nie soos die verkenners ‘n negatiewe verslag te gee wat veroorsaak dat יהוה se beloftes vergeet word nie. Is ons nie ook dikwels skuldig aan kwaadspreek (la’shon hara) teen יהוה nie? Is ons woorde oor eindtyd gebeure woorde van vrees of van hoop?
  2. Is ons vrees en besorgdheid oor hoe ander ons sien, en ons vrees vir verwerping, nie dikwels die oorsaak hoekom ons nie יהוה se beloftes in besit kan neem nie?
  3. Volgens oorlewering wou tien van die verkenners nie Kena’an in besit neem nie, want hulle wou nie die verantwoordelikheid aanvaar nie. Het hulle gemaksugtig geword omdat יהוה vir hulle in die wildernis gesorg het? Ons lewe in ‘n tyd waar die mat van gemaksugtigheid onder ons uitgeruk word en ons “gemaksone” versteur word. Hoe reageer ons hierop? Ons gesindheid waarmee ons in gehoorsaamheid aan יהוה se liefdevolle onderrig lewe, bepaal grootliks ons uiteinde! Het ons die gesindheid van soveel vertroue in יהוה se beloftes dat ons bereid is om dit prakties in ons lewe toe te pas? En onthou: Vader-God sal ons die vermoë skenk om dit te doen wat Hy van ons vra!

Terug na moederblad

%d bloggers like this: